Photos from Popham Airfield

Home

20 July 2008 - Auster fly-in


G-AMZI Popham 200708
G-AMZI
Auster J/5F
( 3104 )
G-AMZT Auster J/5F Aiglet Trainer Popham 200708
G-AMZT
Auster J/5F Aiglet Trainer
( 3107 )
G-ARCS Auster D6180 Popham 200708
G-ARCS
Beagle Auster D.6/160
( 3703 )
G-ARSL Popham 200708
G-ARSL
Beagle A.61 Terrier 1
( 2539 )
G-AVHT Auster AOP.11 Popham 200708
G-AVHT
Auster AOP.11
( B5/10/37 )
G-AYTT Phoenix PM-3 Duet [PFA 841] Popham 200708
G-AYTT
Phoenix PM-3 Duet
( PFA 841 )
G-BHYD Cessna R172K Popham 200708
G-BHYD
Cessna R.172K
( R172-2734 )
G-CFDJ EV-97 Eurostar Popham 200708
G-CFDJ
Evektor EV-97
( 2008-3209 )
G-FOXZ Denny Kitfox 1 Popham 200708
G-FOXZ
Denney Kitfox 1
( PFA 172-11834 )
G-IOIA III Sky Arrow 650 [PFA 298-14008] Popham 200708
G-IOIA
III Sky Arrow 650
( PFA 298-14008 )
G-NIGE Luscombe 8E Popham 200708
G-NIGE
Luscombe 8A
( 3525 )
G-TTOY CFM Streak Shadow [PFA 206-12805] Popham 200708
G-TTOY
CFM Streak Shadow
( PFA 206-12805 )